hotel mohelnice gdpr

Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné společností:

Hotel Mohelnice

Rychtářka Janov s.r.o.

č.p. 101, 468 11 Janov nad Nisou

IČ: 29383005

DIČ: CZ29383005

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32300

Rychtářka Janov s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování nás kontaktujte zde:

Hotel Mohelnice

Smetanova 913/7

789 85 Mohelnice
Telefonní číslo: +420 605 143 807

E-mail: info@hotelmohelnice.cz

Ochrana osobních údajů

Při vyplnění rezervace / potávky ubytování, při objednání procedury, při objednání dárkového poukazu, při zaškrtnutí souhlasu k odběru novinek a speciálních nabídek ubytování, poskytujete společnosti Rychtářka Janov s.r.o.

některé Vaše osobní údaje. V některých případech můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

 1. a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR), včetně z důvodu vedení evidenční knihy pro potřeby úhrady poplatku za rekreační pobyt (§ 7, odst. 3, zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).
 2. b) ochrany svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je zajištění ochrany podkladů, které jste nám svěřili ke zpracování, ochrana našeho majetku.
 3. c) evidence osobních údajů nad rámec povinností pro vedení evidenční knihy správcem (ubytovatelem), vyplývajících z § 3, odst. 4, zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v rezervačním systému Prévio
 4. d) marketingovým účelům

– zaslání informací (novinky, aktuální cenové nabídky) o službách dodávaných správcem

– zjišťování informací o Vaší spokojenosti se službami a akcemi, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých služeb a obchodní sdělení ohledně nich Vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Váš jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky, dotazu, poptávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Zpracováváme tyto osobní data:

 • základní identifikační údaje – jméno a příjmení, titul, adresu bydliště, případně název a adresa firmy a její IČ a DIČ u OSVČ, datum narození
 • kontaktní údaje – telefonní čísla a e-mailové adresy
 • u spolubydlících jméno a příjmení a datum narození
 • informace o službách, které Vám poskytujeme
 • informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů nebo kontaktních formulářů.
 • fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách
 • soubory cookies

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V souladu s nařízením o ochraně osobních údajů GDPR 2016/679 zpracováváme údaje níže uvedené pro zajištění Vašeho ubytování a služeb s tím spojených po dobu nezbytně nutnou pro plnění zákonných povinností: jméno, příjmení, adresa bydliště, věk. Uvedená data neposkytujeme dalším subjektům mimo zákonných nařízení.

Protection of personal data

Privacy Policy

The privacy policy below is valid for all personal data processing activities performed by:

Hotel Mohelnice

Rychtářka Janov s.r.o.

č.p. 101, 468 11 Janov nad Nisou

IČ: 29383005

DIČ: CZ29383005

with its registered office u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 32300

 Rychtářka Janov s.r.o. is a personal data controller within the meaning of Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data and within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data; repealing Directive 95/46 / EC. For questions, requests, and other personal data issues and their processing, please contact us here::

Hotel Mohelnice

Smetanova 913/7

789 85 Mohelnice

Mobile phone: +420 605 143 807

E-mail: info@hotelmohelnice.cz

Protection of personal data

When completing the booking / booking of accommodation, when ordering a procedure, when ordering a gift voucher, when checking the consent to receive news and special offers of accommodation, you provide Rychtářka Janov s.r.o. some of your personal information. In some cases, we may process your personal information because of our legitimate interest in, in particular, developing, promoting and improving our business.

Privacy is very important to us. Therefore, when dealing with personal data, we proceed in accordance with the laws of the Czech Republic, in particular Act No. 101/2000 Coll., On the Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the “APR”), as amended, and with the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) ) 2016/679, on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (hereinafter referred to as „the Regulation“).

The purpose for which personal information is needed and the legitimacy of its processing

(a) ensuring the conclusion and subsequent performance of a contractual obligation between the controller and you (Article 6 (1) (b) GDPR). Such a relationship results in additional legal obligations and the controller must process personal data for this purpose as well (Article 6 (1) (c) GDPR), including for keeping a record book for the purpose of paying the holiday stay fee (Section 7, para 3, Act No. 565/1990 Coll., On Local Fees).

 1. b) the protection of its legitimate interests (Article 6 (1) (f) GDPR), which is to ensure the protection of the data you have entrusted to us for the protection of our property.
 2. c) records of personal data beyond the scope of the obligation to keep a register book by the administrator (landlord), resulting from § 3, paragraph 4, Act. No. 565/1990 Coll. about local fees in the Rychtářka Janov s.r.o.
 3. d) marketing purposes
 • sending information (news, current bids) about the services delivered by the administrator
 • find out about your satisfaction with services and events

for the administrator to best tailor his service offerings and business communications to them for your needs, the administrator obtains your unambiguous consent for this purpose (Article 6 (1) (a) GDPR).

What are personal and other data?

Personal information is the data that you voluntarily provide to us as part of your order, inquiry, inquiry or registration. Personal data means any information that identifies or can identify a particular person.

We process this personal data?

 • basic identification data – name and surname, title, address of residence, eventually name and address of the company and its ID number and tax ID number, date of birth
 • contact details – phone numbers and email addresses
 • for roommates, first and last name and date of birth
 • information about the services we provide to you
 • about muinformation atual communication – information from emails or contact forms.
 • Billing and Transaction Data – This includes, but is not limited to, information appearing on invoices, negotiated billing terms, and received payments
 • cookies

Who do we pass on your personal information to?

In accordance with the Data Protection Regulation GDPR 2016/679, we process the information below to ensure your accommodation and services associated with it for as long as necessary to fulfill your legal obligations: name, surname, address, age. We do not provide this data to other entities outside the statutory regulations.

What are your rights in relation to your personal information?

Furthermore, you have the right to request the correction of inaccurate personal data or the deletion of personal data, or to object to the processing of personal data. We will remove your personal data from the database upon your written request. The request for deletion of personal data should be sent to e-mail info@hotelmohelnice.cz

If we process personal data by your consent, you have the right to revoke this consent at any time.

To protect your personal information, we will do our utmost to accommodate you. However, if you are not satisfied with the settlement, you have the right to contact the competent authorities, in particular the Office for Personal Data Protection. We may require reasonable remuneration for providing information about the processing of personal data, not exceeding the costs necessary to provide the information. Supervision of personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection https://www.uoou.cz/en).